Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản