Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.