Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 5 năm 2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.