Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.