Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.