Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.