Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.