Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.