Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.