Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.