Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.