Nghị định số 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2018 về việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.