Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.