Nghị định số 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2018 về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.