Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.