Nghị định số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.