Theo Nghị định, sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 5 như sau: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện do HĐND cấp huyện bầu, do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 5 như sau: Quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như sau:
Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.
Cũng theo Nghị định, các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận 34-KL/TW ngày 07/8/2018, tiến hành tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.
Xem chi tiết Nghị định 108/2020/NĐ-CP nd108-2020-cp_UCKH.pdf

Nguồn: VITIC