Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.