Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017.