Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017.