Nghị quyết số 121/NQ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.