Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.