Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 3 năm 2018 về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.