Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 10 tháng 11 năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.