Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.