Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội ngày 12 tháng 6 năm 2018 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.