Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 7 năm 2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.