Nghị quyết số 61/2018/QH14 của Quốc hội ngày 15 tháng 6 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.