Nghị quyết số 62/2018/QH14 của Quốc hội ngày 15 tháng 6 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”.