Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 7 năm 2018 về việc phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.