Nghị quyết số 95/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.