Quyết định gồm có 4 Điều, trong đó, Điều 3 qui định 2 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 24.02.20 và Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 22.08.30.00.
Trong Điều 4 qui định, đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.
Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.
Xem chi tiết Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

Nguồn: VITIC