Cụ thể, hợp đồng đại lý kinh doanh LPG được ký kết bằng văn bản dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, bình đẳng. Thời hạn hợp đồng đại lý kinh doanh LPG tối thiểu 12 tháng.
Giá bán buôn, bán lẻ LPG trong hệ thống phân phối LPG thuộc thương nhân quản lý do thương nhân kinh doanh LPG đầu mối quy định. Các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG phải niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết theo đúng quy định của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối. Giá bán lẻ là cơ sở để tính giá giao đại lý và hoa hồng cho các đại lý kinh doanh LPG trong hệ thống thuộc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.
Về đăng ký nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng, thương nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bản đăng ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng đến Bộ Công thương theo Phụ lục số 01 của Thông tư này cho năm tiếp theo. Trên cơ sở đăng ký của thương nhân, Bộ Công thương công bố danh sách thương nhân nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng trên trang Thông tin điện tử của Bộ.
Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí, thực hiện theo các phụ lục tương ứng của Thông tư trên. Vụ thị trường trong nước và các đơn vị có liên quan, Sở Công Thương, thương nhân kinh doanh LPG, bên đại lý và bên giao đại lý có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này.
Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.
Chi tiết văn bản xem tại

tt032016bct_DGOD.pdf
phu_luc_tt032016bct_HUPI.pdf
Nguồn: VITIC