Thông tư này hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động

 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019 người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Người sử dụng lao động không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định sẽ là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau; đồng thời là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính.

 

Công tác tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động hằng năm của người sử dụng lao động được thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch: Hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra pháp luật lao động tại cơ sở của mình. Thời gian tự kiểm tra: do người sử dụng lao động quyết định; Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra. Nội dung tự kiểm tra bao gồm: việc thực hiện báo cáo định kỳ; việc tuyển dụng và đào tạo lao động; việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; việc trả lương cho người lao động; việc tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài; việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; việc xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất; việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động; và một số nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

 

- Tiến hành kiểm tra: Căn cứ kế hoạch tự kiểm tra, người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là đại diện người sử dụng lao động; thành viên là cán bộ lao động tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động, đại diện người lao động và các thành phần khác liên quan do người sử dụng lao động quyết định.

 

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm tra gồm: Phiếu tự kiểm tra,kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra. Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH tại đây.