Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản tài sản theo hòm/túi/gói đã được niêm phong của đơn vị gửi tài sản; trên niêm phong đóng dầu của đơn vị gửi, chữ ký của người niêm phong.

Trình tự Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản tài sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Kiểm tra các giấy tờ theo đúng quy định; Kiểm tra niêm phong, đảm bảo trên niêm phong có dấu của đơn vị gửi và chữ ký của người niêm phong. Kho bạc Nhà nước không nhận bảo quản tài sản của nhiều vụ việc trong một gói niêm phong; Lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận để bảo quản (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo thông tư này); Ban Quản lý kho của Kho bạc Nhà nước cho hòm/túi/gói của đơn vị gửivào hòm/túi/gói của Kho bạc Nhà nước niêm phong lạivà ký tên trên niêm phong. Mỗi hòm/túi/gói chỉ đựng tài sản của một vụ việc; Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục nhận tài sản.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.
Xem chi tiết Thông tư 135/2018/TT-BTC tại đây.