Quyết định sửa đổi mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: Giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư thí điểm 01 thiết chế công đoàn; Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.
Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sửa đổi, bổ sung việc thực hiện Đề án như sau: Tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thiết chế của công đoàn trên toàn bộ phạm vi diện tích đất do địa phương giới thiệu, chấp thuận bằng vốn của tổ chức công đoàn; Thực hiện đầu tư một số hạng mục hoặc toàn bộ dự án thiết chế công đoàn bằng nguồn vốn của tổ chức công đoàn, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác;…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC