Theo lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm 02 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ 2019 - 2022
Trong giai đoạn này, việc tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành nhưng có chuẩn bị để thực hiện lộ trình xã hội hóa áp dụng từ năm 2022 trở đi. Cụ thể:
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm: Bổ sung một số quy định về hệ thống thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm, đơn vị tổ chức thi, điều kiện của các đơn vị tổ chức thi.
- Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm vẫn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định hiện hành.
- Xây dựng và thực hiện tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.
Giai đoạn 2: Từ năm 2022 trở đi
Thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Theo kế hoạch này, dự kiến sẽ có thêm các tổ chức của tư nhân thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm thay vì chỉ có đơn vị của Nhà nước tổ chức như hiện nay.
Quyết định 384/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 19/3/2019.
Xem chi tiết Quyết định 384/QĐ-BTC tại đây.