Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.