Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.