Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2017 về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.