Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.