Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.