Quyết định số 09/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.