Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.