Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN của Kiểm Toán Nhà nước ngày 21 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp.