Quyết định số 102/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.