Quyết định số 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2018 về việc Bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy ban chuyên môn về quan hệ đối tác công tư thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.