Quyết định số 1058/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.