Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao.