Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.